Thành Phố Huế

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà Thuốc Minh Ty 0765865989 Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế số 148 Thái Phiên, Phường Thuận Lộc, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhà Thuốc Thùy Nhiên 0905655494 Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 191, Chi Lăng, Phú Cát, Thành Phố Huế
Nhà Thuốc Nam Giao 0935253591 Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế
Nhà Thuốc An Nhi 0986365242 Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 59, Đạm Phương, Tây Lộc, Thành Phố Huế
Nhà Thuốc Tốt 12 0935019504 Thừa Thiên Huế Thành Phố Huế 185, Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành Phố Huế
NT Trần Thị Mỹ Chi 0988382894 Huế TP Huế 44 Nguyễn Phong Sắc, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Nhà Thuốc Thu Hương 0912152393 Huế TP Huế 42, Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành Phố Huế
Nt Trần Thị Châu Lan 0988382894 Huế TP Huế 44, Nguyên Phong Sắc, Xuân Phú, Thành Phố Huế